Regulamin kina „Metalowiec” w Kraśniku
Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez kino Metalowiec
w Kraśniku. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający
z usług kina oraz przebywający na terenie jego obiektu

 

     1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
     2. Kasa biletowa otwierana jest na 30 minut przed rozpoczęciem każdego seansu.
     3. Wejście na teren sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
     4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans w określony dzień i na wyznaczoną godzinę.
     5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu na jaki był zakupiony.
     6. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
     7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.
     8. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
     9. Bilety grupowe przysługują grupie min. 10 osobowej. 10. Bilety ulgowe  przysługują:

- Dzieciom, uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji,

- Emerytom i rencistom za okazaniem dokumentu.

         11. Zwrotu lub zamiany biletu można dokonać najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem seansu, na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
         12. Emisja filmów uzależniona jest od frekwencji widzów. Każdy seans wyświetlony zostanie przy minimalnej ilości 5 widzów.
         13. "Metalowiec" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w kinie.
         14. Na terenie kina „Metalowiec” w Kraśniku zabrania się:
         a) palenia papierosów i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
         b) wnoszenia i/lub spożywania napojów alkoholowych;
         c) posiadania i używania środków odurzających;
         d) spożywania artykułów spożywczych zakupionych poza kinem oraz wnoszenia artykułów mogących spowodować zabrudzenie lub niszczenie mienia kina "Metalowiec", odzieży innych widzów lub w inny sposób, np. zapachem, mogącym utrudniać innym widzom uczestnictwo w seansie lub wydarzeniu;
         e)wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników, dla osób niewidomych i niedowidzących;
         f) zachowań obraźliwych, niekulturalnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub mogących naruszać dobre obyczaje w tym głośnego zachowania zakłócającego odbiór seansu lub wydarzenia;
         g) wnoszenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających w kinie;
         h) sprzedaży innym osobom biletów, karnetów i voucherów.
         15. W trakcie seansu lub wydarzenia dodatkowo zabrania się:
         a)dokonywania jakichkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, jako prawnie zabronionych (na podstawie: Ustawy o prawach autorskich Dz.U.1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)Złamanie tego zakazu będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania;
         b)korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń emitujących światło i dźwięk mogących przeszkadzać w odbiorze seansu lub wydarzenia.
         16. W przypadku stwierdzenia niedozwolonego zachowania opisanego w pkt. 14 i 15 powyżej personel kina ma prawo zażądać od widów zaprzestania niedozwolonego zachowania. W przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony widzów, personel ma prawo żądać opuszczenia przez nich kina, a w razie konieczności wezwać funkcjonariuszy straży miejskiej lub policję. W takim przypadku widzom/owi nie przysługuje roszzcenia o zwrot ceny zakupu biletu.
CENNIK KINA "METALOWIEC"

 

 Bilet normalny

Bilet ulgowy
 i grupowy*

Film fabularny 
w systemie 2D

 16 zł

 14 zł

Film fabularny 
w systemie 3D

 19 zł

 17 zł

Film dla dzieci 
(animacja, kino familijne) 
w systemie 3D

 18 zł

 16 zł


* bilety grupowe są sprzedawane dla grup liczących co najmniej 10 osób.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

 Obowiązujące ceny biletów kina "Metalowiec"  mogą ulec zmianie na wyraźne polecenie Dystrybutorów.

 

TANIE PONIEDZIAŁKI:

Ceny biletów w każdy poniedziałek:

13 zł - wersja 2D
15 zł - wersja 3D

 

Kino „Metalowiec” otwierane jest 30 minut przed seansem.

REZERWACJE BILETÓW PROWADZONE SĄ TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH.